Voortgangsrapportage hervormingen zorg

In een brief van de staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer wordt een eerste evaluatie van de hervormingen in de zorg gegeven. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de brief en dan met name ingaande op het inkoopproces. Lees het volledige rapport op www.tweedekamer.nl.

In de brief gaat de Staatssecretaris in op (1) het verloop van de transitie vanuit het perspectief van de klant, (2) het verloop van de inrichting en uitvoering binnen de Wmo en de Wlz en (3) als laatste gaat hij in op overkoepelende thema’s zoals; ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars; en monitoring en evaluatie.

Hebben de inspanningen van de betrokken partijen geleid tot de beoogde continuïteit? Belangenorganisaties en media hebben diverse peilingen, enquêtes en metingen uitgevoerd om de meningen van de klanten na te gaan. Hieruit bleek ondermeer dat veel mensen nog niet goed weten waar men terecht kan met hun ondersteuningsvraagstukken. Informatievoorziening over de veranderingen blijft daarom van belang.

Eén van de vijf focuspunten voor de Wmo 2015 was het tijdig gereed hebben van de inkoop van voldoende ondersteuningsaanbod, zowel kwalitatief, als kwantitatief. De meeste gemeenten (78%) hebben gebruik gemaakt van het p*q inkoopmodel. Gemeenten maken daarbij afspraken over een vaste prijs voor een bepaald product. Dit model was al bekend bij zorgkantoren en is vanwege het borgen van de continuïteit gebruikt. Gemeenten streven er naar om binnen twee jaar een andere, vernieuwende vorm van inkoop te hanteren. Hierbij zal vooral de samenwerking tussen verschillende (gemeente)partijen centraal staan. Ook nu al hebben gemeenten gekozen voor een manier van inkopen die samenwerken ondersteunt, namelijk bestuurlijk aanbesteden. Voor de inkoop van 2016 zal hier verder de focus op liggen. Met betrekking tot zorginkoop voor zorg dat onder de Wlz valt, bestaat onder andere de wens om het aantal zorgkantoorregio’s naar beneden te krijgen. Zorgkantoor DSW is bezig met een pilot met onder andere als doel één inkoopbeleid en het verminderen van de administratieve lasten bij het inkoopproces.

In de brief van de Staatssecretaris wordt tevens verwezen naar het rapport ‘Evaluatie inkoop Wmo 2015 in 2014’ dat in opdracht van VWS en VNG is geschreven. De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat er op veel verschillende manieren is ingekocht en er veel is geïnnoveerd.

In 2015 moeten we ons afvragen welke activiteiten er verder moeten worden ondernomen om het stelsel verder te ontwikkelen en de uitvoering te optimaliseren. De tijd die gemeenten hadden was kort, maar in algemene zin bestaat het beeld dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben genomen om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot passende zorg.

 

Niet iedereen zal het eens zijn met de voornamelijk positieve toon die de brief uitstraalt. Dat gemeenten samenwerken zou bijvoorbeeld niet een kwestie van willen zijn, maar meer uit noodzaak. Gemeenten zouden de nieuwe taken simpelweg niet alleen aan hebben gekund en waren hierdoor genoodzaakt samen te werken.  

 

Bron: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D13804&did=2015D13804

Geef een reactie