Clusteren of splitsen

Auteur: Sanne de Jong (adviseur bij Tender Services Group)

Wanneer een aanbesteding in de markt wordt gezet, moet de aanbestedende dienst een afweging maken tussen wel of niet splitsen of clusteren van de opdracht. Op beide staat een verbod, indien niet goed gemotiveerd. Dit maakt het voor aanbestedende diensten soms lastig de opdracht correct in de markt te zetten.

Het verbod op onnodig clusteren is terug te vinden in artikel 1.5 van de Aanbestedingswet 2012. Het artikel geldt als verbod, maar rekening houdend met een aantal voorwaarden is clusteren wel degelijk toegestaan. Eén van deze voorwaarden is dat de markttoegang voor het MKB niet onnodig mag worden beperkt. Bovendien dient rekening te worden gehouden met de risico’s die een eventuele schaalvergroting met zich meeneemt. Ook de mate van samenhang van de opdrachten moet meegenomen worden in de motivering, wanneer een aanbestedende dienst een opdracht samenvoegt.

Aan de andere kant mag een aanbestedende dienst de opdracht niet onnodig in percelen splitsen. Dit verbod komt terug in artikel 2.14 van de Aanbestedingswet 2012. Bij opdrachten waarbij zowel, werken, diensten en/of leveringen worden uitgevraagd, is het lastiger te bepalen of het als één opdracht moet worden gezien of dat de opdracht in percelen moet worden opgedeeld. Wanneer producten en diensten bij elkaar horen, zoals de levering en het onderhoud, dan geldt dit als één opdracht. Een opdracht opsplitsen om onder de verplichting tot Europees aanbesteden uit te komen, mag in ieder geval niet.

Geef een reactie