Aanbestedingswet

Belangrijkste wijzigingen aanbestedingswet 2016

Auteur: Frank van den Dool (adviseur bij Tender Services Group).

De Nederlandse aanbestedingswet is in april 2013 in werking getreden. Onder invloed van nieuwe Europese richtlijnen 2014/23 Concessies, 2014/24 Leveringen, diensten, werken, 2014/25 Nutssectoren moet Aanbestedingswet 2012 al worden gewijzigd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Lidstaten zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de Europese richtlijnen en kunnen dit op vier manieren realiseren: één op één, de tekst opnieuw redigeren (zoals het BAO), een nieuwe wettekst maken (zoals Aanbestedingswet 2012) of een nota van wijziging op de bestaande Aanbestedingswet. In Nederland is ervoor gekozen om dit via een nota van wijziging op de aanbestedingswet toe te passen. In hoofdlijnen brengt de nota van wijziging op de aanbestedingswet de volgende wijzigingen met zich mee:

 • Referentieopdracht mogen over een langere periode uitstrekken, dan 5 jaar voor werken en 3 jaar voor leveringen en diensten, wanneer dit nodig is om voldoende concurrentie te realiseren;
 • de procedure innovatiepartnerschap wordt geïntroduceerd;
 • EMVI wordt de overkoepelende term voor alle gunningscriteria. De economisch meest voordelige inschrijving als gunningscriterium wordt gewijzigd in ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’. Toegevoegd wordt het gunningscriterium kosteneffectiviteit. Gunningscriterium laagste prijs blijft gehandhaafd.
 • de Nederlandse eigen verklaring wordt vervangen door een Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
 • Maatregelen voor integriteit en het voorkomen van belangenverstrengeling zijn in de wet opgenomen;
 • de procedure voor 2B-diensten komt te vervallen;
 • voorbehouden opdrachten zijn mogelijk voor sociale werkvoorzieningen of ondernemingen die ten minste 30% arbeidsgehandicapten of kansarmen in dienst hebben;
 • Naar verwacht wordt vanaf 1 juli 2017 elektronisch aanbesteden verplicht;
 • Aanbestedende diensten kunnen een specifiek keurmerk eisen als bewijs dat de werken, diensten of leveringen overeenstemmen met de vereiste voorschriften;
 • het maximeren van het aantal te gunnen percelen per ondernemer wordt mogelijk.
 • de Concessierichtlijn wordt geïmplementeerd voor werken en diensten (nieuwe afdeling 2a);

De wijzigingen op de aanbestedingswet sluiten aan bij de ambities van de Aanbestedingswet 2012 om de toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten en speciale sectoropdrachten te verbeteren en de lasten te verminderen.

Geef een reactie